Skip to main content
Centrum Zarządzania Środowiskiem

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE DLA LEPSZEGO ŚRODOWISKA

Kim jesteśmy?

Centrum Zarządzania Środowiskiem to doradztwo w zakresie ochrony środowiska oparte na czterech zasadniczych filarach: wiedzy, doświadczeniu, zaufaniu i profesjonalizmie.

  • Wiedza odnosi się do znajomości aktualnych przepisów, norm i standardów związanych z ochroną środowiska, a także wiedzy z zakresu technologii i rozwiązań służących ochronie środowiska.

  • Doświadczenie odnosi się do praktycznych umiejętności i zdolności pozwalających na skuteczne doradztwo i rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska.
  • Zaufanie odnosi się do uczciwości i etycznych zasad działania firmy, co jest szczególnie istotne w dziedzinie ochrony środowiska, gdzie nieprzestrzeganie przepisów może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia ludzi oraz dla samej przyrody.
  • Profesjonalizm odnosi się do wysokiej jakości usług, skrupulatnego podejścia do pracy oraz stałego doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska.

Dzięki tym czterem filarom, Centrum Zarządzania Środowiskiem oferuje kompleksowe i skuteczne doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla firm i instytucji, które chcą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dbać o środowisko naturalne.

Nasza specjalizacja

Stała obsługa klienta

Centrum Zarządzania Środowiskiem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak i przyszłych klientów zapewnia stałą obsługę w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

Współpracę rozpoczynamy audytem środowiskowym, polegającym na zapoznaniu się z technologią zakładu, ocenie przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wszelkich wymagań prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Audyt zostaje zakończony raportem, który zwiera tzw. bilans wejścia, określający obowiązki, które są spełniane i obowiązki, które wymagają zastosowania działań naprawczych.

Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy jest usługą, polegającą na wnikliwej analizie stanu przestrzegania przez Państwa firmę obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Punktem wyjścia
w przeprowadzeniu audytu środowiskowego jest zapoznanie się z technologią przedsiębiorstwa oraz analiza dokumentacji Państwa firmy.

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana jest dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na etapie prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Przedmiotem inwentaryzacji przyrodniczej jest przyroda żywa podlegająca nieustannym zmianom w czasie i przestrzeni, a także przyroda nieożywiona. Inwentaryzacja taka obejmuje aktualną, występującą na badanym obszarze…

Pozwolenia zintegrowane

Centrum Zarządzania Środowiskiem oferuje Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie uzyskania pozwoleń zintegrowanych, które dotyczą instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości…

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Oferta Centrum Zarządzania Środowiskiem w zakresie ochrony powierza to przede wszystkim opracowanie wymaganej dokumentacji w celu: uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na emisję…

Gospodarka odpadami

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, pojęcie „gospodarka odpadami” – oznacza wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami czyli transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami…

Gospodarka wodno- ściekowa

W obszarze gospodarki wodno – ściekowej regulowanej przede wszystkim ustawą – Prawo Wodne oraz ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków możemy zaoferować Państwu opracowanie operatów wodno-prawnych niezbędnych przy uzyskaniu pozwoleń wodno- prawnych oraz zgłoszeń właściwym organom.

Sprawozdawczość środowiskowa

Centrum Zarządzania Środowiskiem zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów Prawa Ochrony Środowiska, obejmującej…

KOBiZE

Centrum Zarządzania Środowiskiem zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów Prawa Ochrony Środowiska, obejmującej…

Szkolenia

Centrum Zarządzania Środowiskiem organizuje szkolenia z zakresu ochrony  środowiska, uwzględniając wszystkie potrzeby odbiorców w dogodnym czasie i miejscu…

Wdrażanie systemu ISO 14001

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego określonego w normie ISO 14001 jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. 

Centrum Zarządzania Środowiskiem oferuje Państwu wdrożenie systemu ISO 14001 łącznie z tworzeniem dokumentacji systemu (procedur), przeprowadzanie szkoleń ISO 14001 zarówno dla pracowników, audytorów wewnętrznych jak i Pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością…

Centrum Zarządzania Środowiskiem

Opinie na nasz temat

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!