Skip to main content
Strona główna / Oferta /

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Przedmiotem inwentaryzacji przyrodniczej jest przyroda żywa podlegająca nieustannym zmianom w czasie i przestrzeni, a także przyroda nieożywiona. Inwentaryzacja taka obejmuje aktualną, występującą na badanym obszarze: 

  • florę, czyli ogół gatunków roślin, 
  • faunę, czyli ogół gatunków zwierząt, z podziałem na poszczególne grupy zwierząt (ornitofauna, herpetofauna, ichtiofauna itp.),
  • elementy przyrody nieożywionej takie jak, skały, naturalne odkrywki, osuwiska, stare kamieniołomy, źródła, koryta rzeczne (przełomy), wodospady, jaskinie, punkty widokowe itp. 

Brak elementarnego rozpoznania przyrodniczego jest wielokrotnie przyczyną konfliktów dotyczących lokalizacji poszczególnych inwestycji stąd w naszej ofercie znajduje się możliwość przeprowadzenia takiego przeglądu.

Centrum Zarządzania Środowiskiem przygotowuje inwentaryzacje szaty roślinnej, zwierząt jak również elementów przyrody nieożywionej. Efektem inwentaryzacji przyrodniczej jest ekspertyza przyrodnicza zawierająca wyniki przeprowadzonych prac terenowych wraz z oceną walorów zinwentaryzowanych elementów środowiska przyrodniczego. Waloryzacja ta jest najczęściej elementem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, składanych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!