Skip to main content
Strona główna / Oferta /

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W obszarze gospodarki wodno – ściekowej regulowanej przede wszystkim ustawą – Prawo Wodne oraz ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków możemy zaoferować Państwu opracowanie operatów wodno-prawnych niezbędnych przy uzyskaniu pozwoleń wodno- prawnych oraz zgłoszeń właściwym organom.

Zgodnie z ustawą Prawo  Wodne, pozwolenie wodno–prawne jest wymagane min, na:

 • szczególne korzystanie z wód (np. pobór wód z własnej studni, wprowadzanie ścieków do środowiska – w tym wód opadowych z terenów zanieczyszczonych)
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, 
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót.

Dodatkowo art.123 a.ust.1. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. Prawo wodne określa katalog działań, które nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 

 • wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej,
 • postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych
  w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,
 • przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi,
 • przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,
 • wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego,
 • odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych; 
 • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!